24 Ιουλ 2008

Σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΝ τονίζει

Η παραγωγή απορριμμάτων αποτελεί ένα - σε μεγάλο βαθμό- αναπόφευκτο επακόλουθο της παραγωγικής διαδικασίας και της κατανάλωσης. Η μείωση της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων αποτελεί, κατά συνέπεια, το σταθερό μακροπρόθεσμο στόχο, προς τον οποίο θα πρέπει να προσανατολίζονται οι προσπάθειες της πολιτείας. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Η διαχρονική και δικομματική, όμως, αναβλητικότητα της χώρας μας απέναντι στην εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών κα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οδηγούν την Ελλάδα, από το 2009, στην καταβολή υψηλών ημερήσιων προστίμων (περίπου €34.000 ανά ΧΑΔΑ ανά ημέρα) για τους ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), που θα παραμείνουν ανοικτοί μετά την εκπνοή του 2008. Εξακολουθεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία περισσότερων από 2.000 ΧΑΔΑ, καθώς πολλοί λίγοι έχουν κλείσει και αποκατασταθεί. Η λειτουργία όλων αυτών των ΧΑΔΑ είναι παράνομη βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και έπρεπε να έχει παύσει από το 1999, βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Δεν συμμεριζόμαστε λοιπόν την αισιοδοξία του υπουργού Εσωτερικών, ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα στη χώρα μας για τους ΧΑΔΑ, που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την εκπνοή των ευρωπαϊκών χρονοδιαγραμμάτων. Μοναδικό ερώτημα παραμένει μόνο το ύψος του προστίμου, μια και ο στόχος για εξάλειψη και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, μετά από χρόνια απραξίας, είναι πλέον δυσεκπλήρωτος.

Ο ΣΥΝ επαναλαμβάνει τις θέσεις του για το ζήτημα και συγκεκριμένα προτείνει:

· Ο υφιστάμενος σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων δεν είναι ορθολογικός και απαιτείται αναθεώρηση, τόσο ως προς τις προτεινόμενες τεχνολογίες όσο και ως προς τον αριθμό και το μέγεθός τους.

· Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο και να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των σχετικών έργων που στο μεταξύ έχουν γίνει.

· Επιβάλλεται, προς αποτροπή του επερχόμενου αδιεξόδου, να εφαρμοσθούν στο σύνολο τους και όχι αποσπασματικά οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με τις όποιες αδυναμίες και ασάφειες (οι περισσότερες μπορούν να διορθωθούν σχετικά εύκολα) περιέχουν, ώστε να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο, με επιστημονικά κριτήρια και προϋποθέσεις, δομημένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, δράσεων και χρηματοδοτήσεων, με προοπτική ετών, που θα καλύπτει στο σύνολό του το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: